ترجمه شفاهی روسی

توسط nima

ترجمه شفاهی روسی نوعی از ترجمه می باشد که مترجم، صحبت یا حرفی را به صورت زنده برای شخص یا اشخاص دیگر به صورت گفتاری ترجمه می کند.

ترجمه شفاهی روسی

ترجمه همزمان روسی یا ترجمه شفاهی روسی به برگردانی می گویند که در طول آن مترجم در مکانی خاص و هم چنین با محدودیت زمانی کار ترجمه روسی را میکند.
بزرگترین تفاوت بین ترجمه کتبی با ترجمه شفاهی این است که مترجم شفاهی زمانی برای تکرار، بازخوانی یا مرور ترجمه خود ندارد بنابراین ناچاراً از تکنیک هایی برای ترجمه سود میبرد که کار او را با مترجم کتبی متفاوت می سازد.

در یک ترجمه شفاهی موثر و موفق، هدف مترجم رساندن مفهوم درست و کامل به مشتری با برگردان دیالوگها از زبان مبدا به زبان مقصد می باشد و لزومی ندارد که مترجم یک به یک واژه هایی که می شنود را عینا برگرداند.

زمانی که واژه ای توسط گوینده بکار برده میشود، که معنای دقیق و مستقیم آن در زبان مقصد نیست، بسط زبان برای رساندن معنای صحیح و جامع توسط مترجم شفاهی انجام میپذیرد.

اکثراً ترجمه شفاهی برای قرارها و جلسات کاری بین المللی و هم چنین کنفرانس های بزرگ استفاده می شود.

تفاوتهای ترجمه شفاهی و کتبی

  • مترجم شفاهی باید تسلط بیشتری بر روی زبانهای مبداء و مقصد داشته باشد،
    چرا که با محدودیت زمانی مواجه است و امکان برگشت به متن و بازخوانی آن را ندارد، در حالی که مترجم کتبی از نظر زمانی فرصت بسیاری برای تصحیح و بازخوانی ترجمه خود دارد.
  • مترجم شفاهی روسی باید اطلاعاتی هر چند اجمالی در زمینه بحث مورد ترجمه را از قبل اندوخته باشد چرا که حین ترجمه امکان تحقیق و جستجوی اطلاعات موضوع را ندارد.
  • مترجم شفاهی روسی بی شک فشار و استرس شغلی بیشتری را در قیاس با مترجم کتبی میپذیرد.
  • هم چنین از نظر مهارت بیان، مترجم شفاهی باید خبره باشد.

یک نظر بدهید

زبان روسروس زبان